Χρηματοδοτικό εργαλείο για χιλιάδες επιχειρήσεις

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ενημερώνει τα μέλη του για ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης που παρέχει η Eurobank σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) στηρίζοντας τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος αυτού παρέχεται η δυνατότητα νέων χρηματοδοτήσεων για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς - πλην αυτών που εξαιρούνται και ορίζονται κατωτέρω- και εφόσον αυτές πληρούν και τα λοιπά κριτήρια επιλεξιμότητας που έχουν τεθεί από το ΕΤαΕ, με στόχο:

 • την ενίσχυση της ρευστότητάς τους ή/και

 • την υλοποίηση των επενδύσεων

H χρηματοδότηση είναι δυνατή χάρη στην Εγγύηση που παρέχεται από το COSME και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις. 

Κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος

Σκοπός:  Δάνειο, για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης ή σε κεφάλαια για  τη χρηματοδότηση επενδύσεων (πάγια και άυλα πάγια).

Ύψος χρηματοδότησης*: Από €35.000 έως €150.000, με βάση τις πραγματικές ανάγκες, τα οικονομικά στοιχεία, καθώς και το ύψος του επιχειρηματικού/επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης. Η χρηματοδότηση δύναται να ανέλθει έως και σε €3.000.000 εφόσον η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση δεν πληροί κανένα από τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας, Καινοτομίας του προγράμματος InnovFin.

Διάρκεια χρηματοδότησης*:  1 - 10 έτη.

Εξασφαλίσεις για τη χρηματοδότηση*: Μειωμένες απαιτήσεις παροχής εξασφαλίσεων, λόγω της εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

* Το ύψος και η διάρκεια της χρηματοδότησης καθώς και οι εξασφαλίσεις που θα απαιτηθούν εξαρτώνται από το είδος της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης και το ειδικότερο αντικείμενο δραστηριότητας αυτής, τις πραγματικές ανάγκες και τα οικονομικά στοιχεία αυτής καθώς και το ύψος του επιχειρηματικού/ επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του προγράμματος και την πιστωτική πολιτική της Eurobank.

Επιχειρήσεις επιλέξιμες προς ένταξη στο πρόγραμμα:

Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις «ΜΜΕ», σύμφωνα με τον ορισμό της υπ’ αριθ. 361 Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, δηλαδή επιχειρήσεις:

 • Με αριθμό απασχολούμενων εργαζομένων (που αντιστοιχεί στον αριθμό Ετήσιων Μονάδων Εργασίας – «Ε.Μ.Ε.») < 250 (σε ενοποιημένη βάση) και

 • Με ετήσιο κύκλο εργασιών < €50εκ. ή με σύνολο ετήσιου ισολογισμού < €43εκ. (σε ενοποιημένη βάση)

Και εφόσον δεν χαρακτηρίζονται ως «προβληματικές»

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν και τα λοιπά κριτήρια επιλεξιμότητας που έχουν ορισθεί από το ΕΤαΕ.

Εξαιρούνται της χρηματοδότησης:

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αμιγώς ή έχουν ουσιαστική επικέντρωση σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω εξαιρούμενους τομείς:

 • στην παραγωγή, στο εμπόριο ή σε άλλη δραστηριότητα, η οποία είναι παράνομη σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή/και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • στην παραγωγή, στην επεξεργασία και στο εμπόριο καπνού ή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και συναφών προϊόντων

 • στην παραγωγή και στο εμπόριο όπλων & πυρομαχικών οποιουδήποτε είδους

 • σε καζίνο και συναφείς επιχειρήσεις

 • στην έρευνα, στην ανάπτυξη ή σε τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με προγράμματα ή λύσεις ηλεκτρονικών δεδομένων, οι οποίες:

- στοχεύουν ειδικά:

 • στην υποστήριξη κάθε δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στους τομείς που αναφέρονται παραπάνω

 • σε τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο και σε online casinos

 • στην πορνογραφία

ή:

- έχουν σκοπό να επιτρέψουν παράνομα:

 • την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων, ή

 • τη λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων

 

 • σε τομείς/δραστηριότητες σχετικά με την έρευνα, την ανάπτυξη ή με τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με:

- την κλωνοποίηση ανθρώπων για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, ή
- γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς

Για περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους όρους του προγράμματος και τις ειδικότερες προϋποθέσεις ένταξης σε αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Επιχειρηματική Μονάδα Commercial Banking (Business Centre) που σας εξυπηρετεί ή με Επαγγελματικό Σύμβουλο στα καταστήματα Eurobank.

Δείτε ακόμα